.
.
.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Phòng Đào tạo và Kế hoạch tổng hợp
Phòng Đào tạo và Kế hoạch tổng hợp
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DINH DƯỠNG NHI KHOA

Phòng Đào tạo và Kế hoạch tổng hợp

I. PHÒNG ĐÀO TẠO – KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Địa chỉ: 105 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, TP.HCM
Trưởng phòng: Ks. Chang Khánh Vinh
SĐT: 0888334478

Tham mưu cho Viện trưởng về xây dựng, đào tạo và phát triển cho nhân sự, chuyên viên trong lĩnh vực dinh dưỡng.
Thực hiện công tác tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và kiến thức cho nhân sự, học viên.

III. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu đào tạo.
Tìm hiểu nhu cầu đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng từ các doanh nghiệp, khách hàng, nhân sự. Từ đó xác định nhu cầu của các doanh nhiệp và khách hàng, phân tích và xác định mục tiêu cho những chương trình đào tạo cụ thể phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn của Viện đề ra.
2. Nghiên cứu và cải tiến các chương trình đào tạo.
Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học dinh dưỡng, liên tục cập nhập những kiến thức y khoa về dinh dưỡng, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu của từng nhóm đối tượng học viên. Đào tạo học viên với những kiến thức bắt kịp tình hình dinh dưỡng trong nước và ngoài nước.
3. Xây dựng chương trình.
Tham mưu cho Viện trưởng về xây dựng và phát triển đào tạo dinh dưỡng theo nhu cầu của xã hội và định hướng đào tạo của Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng – NRECI.
Xây dựng kế hoạch học tập, bố trí thời gian học, thời gian thi phù hợp với các chương trình đào tạo.
4. Thực hiện công tác đào tạo.
Phổ biến cho các học viên về nội dung và mục tiêu của chương trình đào tạo. Đảm bảo các học viên nắm rõ nội dung, mục đích của chương trình đào tạo.
Quản lý chương trình đào tạo xuyên suốt trong thời gian thực hiện.
Tổ chức quản lý hệ thống dữ liệu. Thực hiện công tác thẩm tra văn bằng, trích lục, sao y và cấp phó bản đúng theo quy định của Viện và pháp luật. Thực hiện cấp các loại giấy chứng nhận liên quan đến quá trình học tập, bảng điểm,.. của học viên.
Kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên.
5. Báo cáo về hiệu quả đào tạo, lộ trình đào tạo và phát triển của nhân viên.
Cung cấp các báo cáo phân tích, thống kê, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của chương trình đào tạo của học viên. Từ đó Viện trưởng có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo.

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

I. CHỨC NĂNG

Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng và chịu trách nhiệm về:
Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Viện.
Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Viện
Kiểm soát, hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

II. NHIỆM VỤ

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế của Viện để báo cáo Viện trưởng xem xét, chỉ đạo.
Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học.
Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Viện để trình Viện trưởng xét duyệt và báo cáo.
Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Phòng trong Viện nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, tư vấn dinh dưỡng của Viện.
Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;
Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho nhân sự, học viên.
Phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn để xây dựng danh mục kỹ thuật dùng chung toàn Viện
Báo cáo định kỳ cho Viện trưởng.

Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD